BAZI KANUNLARIN İNGİLİZCE TERCÜMESİ

21 Ağustos 2022, A. Altunkaya

Aşağıda bazı kanun maddelerinin ingilizce tercümesi bulunmaktadır. CMK 147 ve 148 Hukuk İngilizcesi websitesinden alınmış ve güncellenmiştir. Diğer kanun maddelerini ben çevirdim.

SANIK HAKKINDA UYGULANABİLECEK 5236 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN İLGİLİ MADDELERİ

RELEVANT ARTICLES OF THE TURKISH PENAL CODE NO. 5236 APPLICABLE TO THE ACCUSED

Madde 301/2

1) Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Article 301/2

1) A person who publicly insults the military or police organisation of the State shall be punished according to the provision of the first paragraph.

A person who publicly denigrates the Turkish Nation, the State of the Republic of Turkey, the Grand National Assembly of Turkey, the Government of the Republic of Turkey and the judicial organs of the State shall be sentenced to imprisonment from six months to two years.

BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA

DEPRIVATION OF CERTAIN RIGHTS

Türk Ceza Kanunu Madde 53

(1) Kişi kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetini kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altından bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılır.
(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.
(3) Mahkum olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kensi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkum olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.

Turkish Penal Code Article 53

(1) As a legal consequence of a person's conviction to imprisonment for an offence committed intentionally, the person shall be deprived;

a) From undertaking a permanent, periodical or temporary public office; within this scope, from being a member of the Grand National Assembly of Turkey or from being employed in all civil offices and services subject to appointment or election, given by the State, province, municipality, villages or institutions and organisations under their supervision and control,
c) From the right of custody; from performing a service belonging to guardianship or trusteeship,
d) From being a manager or auditor of legal entities of foundations, associations, trade unions, companies, cooperatives and political party,
e) From practising a profession or art subject to the permission of a public institution or a professional organisation having the status of a public institution as a self-employed person or a merchant under his/her own responsibility.
(2) The person shall not be able to exercise these rights until the execution of the imprisonment sentence for the offence he/she has committed is completed.
(3) The above-mentioned provisions shall not apply to the custodianship, guardianship and trusteeship powers of the convicted person, whose sentence of imprisonment has been postponed or conditionally released, over his/her own descendants. It may be decided not to apply the deprivation of rights in subparagraph (e) of the first paragraph to the convicted person whose sentence of imprisonment has been suspended.

5231 SAYILI CMK’NIN İLGİLİ MADDELERİNDEKİ SANIĞIN YASAL HAKLARI

LEGAL RIGHTS OF THE ACCUSED IN RELATED ARTICLES OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURES NUMBERED 5271

MADDE 147

(1) Şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Şüpheli veya sanığın kimliği saptanır. Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür.
b) Kendisine yüklenen suç anlatılır.
c) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade veya sorgusunda hazır bulunabileceği, kendisine bildirilir. Müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirilir.
d) 95 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, yakalanan kişinin yakınlarından istediğine yakalandığı derhâl bildirilir.
e) Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu söylenir.
f) Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılır ve kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek olanağı tanınır.
g) İfade verenin veya sorguya çekilenin kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi alınır.
h) İfade ve sorgu işlemlerinin kaydında, teknik imkânlardan yararlanılır.
i) İfade veya sorgu bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta aşağıda belirtilen hususlar yer alır:
1. İfade alma veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih.
2. İfade alma veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade veren veya sorguya çekilen kişinin açık kimliği.
3. İfade almanın veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip getirilmediği, bu işlemler yerine getirilmemiş ise nedenleri.
4. Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan müdafi tarafından okunduğu ve imzalarının alındığı.
5. İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri

ARTICLE 147

(1) During the interview or interrogation of a suspect or an accused the following rules apply:

a) The identity of the suspect or accused shall be determined. The suspect or accused is obliged to provide correct answers to the questions related to his/her identity.
b) The charges against him/her shall be explained.
c) He/she shall be notified of his/her right to appoint a defence counsel, and that he/she may utilize his/her legal help, and that the defence counsel shall be permitted to be present during the interview or interrogation. If he is not able to retain a defence counsel and he requests a defence counsel, a defence counsel shall be appointed on his/her behalf by the Bar Association.
d) The situation of arrest without a warrant of an individual shall be immediately notified to one of the relatives of his/her choice, unless Article 95 provides otherwise.
e) He/she shall be told that he/she has the legal right to not give any explanation about the charged crime.
f) He/she shall be reminded that he/she may request the collection of exculpatory evidence and shall be given the opportunity to invalidate the existing grounds of suspicions against him/her and to put forward issues in his/her favour.
g) The individual who is interviewed or interrogated shall be asked about information of his/her personal and economical status.
h) During the recording of the interview or interrogation, technical means shall be utilized.
i) A record of an interview or interrogation shall be produced, and these minutes shall contain the following issues;
1. The place and date of the conducted interview or interrogation,
2. The name and function of the individuals present during the interview or interrogation, as well as the open identity of the individual who is being interviewed or interrogated,
3. Verification of whether the interactions listed above have been fulfilled during the interview or interrogation, if not, the grounds for non-compliance,
4. Verification that the contents of the minutes had been read by the individual interviewed or interrogated and his/her defence counsel who was present and then signed by them both.
5. If they refrain from signing, the grounds for not signing shall be noted.

MADDE 148

(1) Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz.
(2) Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.
(3) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez.
(4) Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz.
(5) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir.

ARTICLE 148

(1) The statements of the suspect or accused shall be stemming from his/her own free will. Any bodily or mental intervention that would impair the free will, such as misconduct, torture, administering medicines or drugs, exhausting, falsification, physical coercion or threatening, using certain equipment, is forbidden.
(2) Any advantage that would be against the law shall not be promised.
(3) Statements obtained through the forbidden procedures shall not be used as evidence, even if the individual had consented.
(4) Statements obtained by the police, without the defence counsel being present, shall not be used as a basis for the judgment, unless this submission had been verified by the suspect or the accused in front of the judge or the court.
(5) In cases where there is a need for a subsequent interview of the suspect in relation with the same event, this interrogation shall be conducted only by the public prosecutor.

MADDE 149

(1) Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilir; kanunî temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir.
(2) Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat hazır bulunabilir.
(3) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.

ARTICLE 149

(1) The suspect or accused can benefit from the assistance of one or more of his/her defence counsel at every stage of the investigation and prosecution; If he/she has a legal representative, he can also choose a defence counsel for the suspect or the accused.
(2) At the investigation stage, maximum three lawyers can be present while he/she is giving the statement.
(3) At every stage of the investigation and prosecution phases, the right of the lawyer to meet with the suspect or accused, to accompany him/her during the interrogation or interrogation process and to provide legal assistance shall not be prevented or restricted.

MADDE 150

(Değişik madde: 06/12/2006 - 5560 S.K.21.md)
(1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir.
(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.
(3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır.
(4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

ARTICLE 150

(Amended on 6 December 2006 by Article 5560 of Law No. 5560)
(1) The suspect or accused shall be asked to choose a defence counsel. If the suspect or accused declares that he/she is not in a position to choose a defence counsel, a defence counsel shall be appointed upon his/her request.
(2) If the suspect or accused who does not have a defence counsel is a child, disabled to the extent that he/she cannot defend himself/herself or deaf and dumb, a defence counsel shall be appointed without his/her request.
(3) The provisions of the second paragraph shall apply in the investigation and prosecution of offences with a lower limit of imprisonment of more than five years.
(4) Other issues related to compulsory defence counsel shall be regulated by a regulation to be issued by taking the opinion of the Union of Turkish Bar Associations.

MADDE 176

(1) İddianame, çağrı kâğıdı ile birlikte sanığa tebliğ olunur.
(2) Tutuklu olmayan sanığa tebliğ olunacak çağrı kâğıdına mazereti olmaksızın gelmediğinde zorla getirileceği yazılır.
(3) Tutuklu sanığın çağrılması duruşma gününün tebliği suretiyle yapılır. Sanıktan duruşmada kendisini savunmak için bir istemde bulunup bulunmayacağı ve bulunacaksa neden ibaret olduğunu bildirmesi istenir; müdafii de sanıkla birlikte davet olunur. Bu işlem, tutuklunun bulunduğu ceza infaz kurumunda cezaevi kâtibi veya bu işle görevlendirilen personel yanına getirilerek tutanak tutulmak suretiyle yapılır.
(4) Yukarıdaki fıkralar gereğince, çağrı kâğıdının tebliğiyle duruşma günü arasında en az bir hafta süre bulunması gerekir.

ARTICLE 176

(1) The indictment shall be served to the accused together with the summons.
(2) In the summons to be served to the accused who is not under arrest, it shall be written that if he/she fails to appear without an excuse, he/she shall be brought by force.
(3) The summoning of the arrested accused shall be done by notification of the hearing date. The accused shall be asked to state whether he/she has a request to defend himself/herself at the hearing and if so, what it is; his/her defence counsel shall be invited together with the accused. This procedure shall be carried out in the penal execution institution where the arrested is held, by bringing the arrested person to the prison clerk or the personnel assigned for this purpose and making a report.
(4) Pursuant to the paragraphs above, there must be at least one week between the notification of the summons and the date of the hearing.

MADDE 191

(1) Sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunmadığı, çağrılmış tanık ve bilirkişilerin gelip gelmedikleri saptanarak duruşmaya başlanır. Sanık, duruşmaya bağsız olarak alınır. Mahkeme başkanı veya hâkim, duruşmanın başladığını, iddianamenin kabulü kararını okuyarak açıklar.
(2) Tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarılırlar. (3) Duruşmada, sırasıyla;
a) Sanığın açık kimliği saptanır, kişisel ve ekonomik durumu hakkında kendisinden bilgi alınır,
b) (Değişik: 24/11/2016-6763/29 md.) İddianame veya iddianame yerine geçen belgede yer alan suçlamanın dayanağını oluşturan eylemler ve deliller ile suçlamanın hukuki nitelendirmesi anlatılır,
c) Sanığa, yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanunî hakkı olduğu ve 147 nci maddede belirtilen diğer hakları bildirilir,
d) Sanık açıklamada bulunmaya hazır olduğunu bildirdiğinde, usulüne göre sorgusu yapılır.

ARTICLE 191

(1) The hearing shall start by determining whether the accused and his/her defence counsel are present and whether the summoned witnesses and experts have come to the hearing. The accused shall be taken to the hearing without handcuffs. The presiding judge or the judge shall announce the start of the hearing by reading the decision on the acceptance of the indictment.
(2) Witnesses shall be taken out of the courtroom.
(3) At the hearing, respectively,
a) The clear identity of the accused shall be determined, and information shall be obtained from him/her about his/her personal and economic situation,
b) (Amended on 24 November 2016 by Article 29 of Law No. 6763) The actions and evidence forming the basis of the accusation in the indictment or the document replacing the indictment and the legal characterisation of the accusation shall be explained,
c) The accused shall be informed of his/her legal right not to make a statement about the offence charged and of his/her other rights specified in Article 147.
d) When the accused declares that he/she is ready to make a statement, he/she shall be interrogated according to the procedure.

MADDE 196

(1) Mahkemece sorgusu yapılmış olan sanık veya bu hususta sanık tarafından yetkili kılındığı hâllerde müdafii isterse, mahkeme sanığı duruşmada hazır bulunmaktan bağışık tutabilir.
(2) Sanık, alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar hariç olmak üzere, istinabe suretiyle sorguya çekilebilir. Sorgu için belirlenen gün, Cumhuriyet savcısı ile sanık ve müdafiine bildirilir. Cumhuriyet savcısı ile müdafiin sorgu sırasında hazır bulunması zorunlu değildir. Sorgusundan önce sanığa, ifadesini esas mahkemesi huzurunda vermek isteyip istemediği sorulur.
(3) Sorgu tutanağı duruşmada okunur.
(4) (Değişik: 7078 S.K m.142 - 1.2.2018) Hâkim veya mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda, aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle yurt içinde bulunan sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara katılmasına karar verilebilir.
(5) Hastalık veya disiplin önlemi ya da zorunlu diğer nedenlerle yargılamanın yapıldığı yargı çevresi dışındaki bir hastahane veya tutukevine nakledilmiş olan sanığın, sorgusu yapılmış olmak koşuluyla, hazır bulundurulmasına gerek görülmeyen oturumlar için getirilmemesine mahkemece karar verilebilir.
(6) Yurt dışında bulunan sanığın, belirlenen duruşma tarihinde hazır bulunmasının zorluğu halinde, bu tarihten önce duruşma açılarak veya istinabe suretiyle sorgusu yapılabilir.

ARTICLE 196

(1) If the accused, whose interrogation has been conducted by the court, or the defence counsel who, in this respect, authorised by the accused requests, the court may excuse the accused from being present at the hearing.
(2) The accused may be interrogated by rogatory, except for offences punishable with a lower limit of imprisonment of five years or more. The day set for the interrogation shall be notified to the public prosecutor, the accused and the defence counsel. It is not obligatory for the public prosecutor and the defence counsel to be present during the interrogation. Before the interrogation, the accused shall be asked whether he/she wishes to give his/her statement before the court where the case will be heard.
(3) The interrogation report shall be read at the hearing.
(4) (Amended on 1 February 2016 by Article 142 of Law No. 7078) In cases where the judge or court deems it necessary, the defendant in the country may be interrogated or ordered to attend the hearings by using video and audio communication techniques at the same time.
(5) The court may decide that the accused, who has been transferred to a hospital or detention centre outside the jurisdiction in which the trial is held due to illness or disciplinary measures or other compulsory reasons, shall not be brought for the sessions in which he/she is not required to be present, provided that his/her interrogation has been conducted.
(6) In the event that it is difficult for the accused who is abroad to be present on the designated hearing date, the accused may be interrogated by opening a hearing before this date or by rogatory.